RECRUITMENT TO THE POST OF SCIENTIFIC OFFICERS (FSL), BANGALORE

APPLICATION FOR THE POST OF SCIENTIFIC OFFICERS RECRUITMENT FOR RESIDUAL (MEN & WOMEN) IN FSL, BENGALURU AND ITS REGIONAL OFFICE- 2021

Notification No.12 /Recruitment-2/2021-2022

£ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ WÀlPÀUÀ¼À°è SÁ° EgÀĪÀ «ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw ºÀÄzÉÝUÉ Cfð – 2021

C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. 12/£ÉêÀÄPÁw- 2/2021-2022

Rewised Final Answer Key General Paper of Scientific Officer-FSL has been uploaded
DATE NEWS AND EVENTS

JAN

112022
Rewised Final Answer Key General Paper
Rewised Final Answer Key General Paper

JAN

072022
Final Answer Key General Paper
Final Answer Key General Paper

JAN

032022

DEC

152021
Provisional Answer Key of Scientific Officer-FSL
Series A Series B Series C Series D Series E

OBJECTION FORMAT

DEC

102021

NOV

262021

Written Exam commence from 04/12/2021

Written Exam Call letter has been uploaded for SCIENTIFIC OFFICERS (MEN & WOMEN) IN FSL-(NKK), BENGALURU AND ITS REGIONAL OFFICE- 2021 Download (from My Applications Link) and attend the Written Exam on date mentioned in the call letter without fail.

Nov

242021

Eligible Candidates Details-1

In-Eligible Candidates Details-1

WRITTEN EXAM TIME TABLE

Eligible Candidates Details

In-Eligible Candidates Details

Only In-Eligible Candidates are requested to Click here to re-uploads images using this links

Note 1 :

In-Eligible candidates are advised to login and upload their required documents in above link, The link will be enable from 27-09-2021 to 11-10-2021. The provided link will be disable 11-10-2021 at 00:00:00 Hours.


Note 2 :

The In-Eligible candidate's Can also Visit the Office of the,Director,Forensic Science Laboratory,Behind MadiWala police Station,Bengaluru-560068 and Submit Required Documents During office Working hours Between 10:00 AM to 5:30 PM on or Before 11-10-2021 .

JULY

012021

DATE EXTENDED-1

JUNE

102021

MODE OF PAYMENT

Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
1 DATE OF COMMENCEMENT OF ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
07/06/2021
2 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
20/07/2021
3 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
22/07/2021
RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ
WRITTEN EXAMINATION
DATE OF BIRTH Overage & Underage Criteria (Age considered as on 07.07.2021) as follows :-
Sl.No. / PÀæªÀĸÀASÉå POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð MINIMUM AGE / PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì MAXIMUM AGE / UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì AGE CONSIDER AS ON DATE / ªÀAiÉÆëÄw ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1
Scientific Officer
GM 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
35 YEARS /
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
v
SUBMIT

BORN BETWEEN 07.07.1986 AND 07.07.2000 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
OBC (2A/2B/3A & 3B) 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
38 YEARS /
38 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 07.07.1983 AND 07.07.2000 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST, CAT-1 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
40 YEARS /
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 07.07.1981 AND 07.07.2000 (BOTH DAYS INCLUSIVE)


(J) PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ°è CxªÀ Á ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è CxÀªÁ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ CxÀªÁ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄz À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁéªÄÀ å CxÀªÁ ¤AiÀÄAvæÀtzÀ°ègÀĪÀ ¤UÀªÀÄzÀ°è ºÀÄzÉÝ ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ »AzÉ ºÉÆA¢zÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ 10 ªÀμÀðUÀ¼À CªÀ¢ü CzÀgÀ°è AiÀiÁªÅÀzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
(©) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ£ÁVzÀÝ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ½UÉ 03 ªÀμÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀgÉ JμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÁUÀĪÀÅzÉÆà CμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
(¹) National Cadet Corps £À°è ¥ÀÆtð PÁ°P À ¥Àj«ÃPÀëPÀ£ÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ PÉqÉmï ¥Àj«ÃPÀëPÀ£ÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
(r) gÁdå ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀªÁzÀ UÁæ«ÄÃt OzÀå«ÄÃPÀgÀt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÄÀ PÀUÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄƺ À ¥Àj²Ã®PÀ£ÁV FU À P®É ¸À ªÀiÁqÄÀ wÛzÀÝgÉ CxÀªÁ »AzÉ EzÀÝ C¨sÀåyðUÀ½UÉ UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ ¥Àj²Ã®PÀ£ÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
(E) CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyðUÀ½UÉ 10 ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
(J¥ïs) PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°ègÀĪ À ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ d£ÀUÀtw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è FUÀ ºÀÄzÝÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ CxÀªÁ »AzÉ ºÉÆA¢zÝÀ C¨ÀsåyðUÀ½UÉ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ ªÀμÀðUÀ¼ÀÆ CxÀªÁ 5 ªÀμÀðUÀ¼À CªÀ¢ü CzÀgÀ°è AiÀiÁªÅÀzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CμÀÄÖ ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
(f) «zsÀªÉAiÀiÁVzÀÝ°è (C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ vÁ£ÀÄ «zsÀªÉAiÉÄAzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉA§ ¥ÀæªÀiÁt ¥vÀ æÀª£À ÄÀ ß ¥qÀ É¢lÄ Ö PÆÉ AqÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ CzÀgÀ ªÀÄÆ® ¥æwÀ AiÄÀ £ÄÀ ß ¥Àj²Ã®£UÉ É ºÁdgÄÀ ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ) 10 ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
(ºÉZï) fÃvÀ PÁ«ÄðPÀ£ÁVzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è ¸ÀzÀj C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ 1957gÀ PÀ£ÁðlPÀ fÃvÀ PÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÝw (gÀ¢ÝAiÀiÁw) DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ fÃvÀ ¸Á®ªÀ£ÄÀ ß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ºÆÉ uɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÁÝ£ÉAzÀÄ ¥æªÀ iÀ Át ¥vÀ æÀª£À ÄÀ ß f¯Áè ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï jAzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆAqÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ CzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. 10 ªÀμÀðUÀ¼ÀÄ
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl.No / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
1 GM & OBC (2A,2B,3A,3B) 250
2 SC , ST, CAT-01 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / «zÁåºÀðvÉ
1. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ:-

gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç / OµÀzsÀ±Á¸ÀÛç / fêÀgÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç / «¢ü«eÁÕ£À / vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀĤPÀ «eÁÕ£ÀzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
Scientific Officer in Chemistry Section :
Must be a holder of Master’s Degree in Chemistry / pharmacology / Bio-Chemistry / Forensic Science / Equivalent qualification in Chemical secience with atleast 55% agreegate marks

Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
2. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, £ÁPÉÆÃðnPïì «¨sÁUÀ :-

gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç / OµÀzsÀ±Á¸ÀÛç / fêÀgÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç / «¢ü«eÁÕ£À / vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀĤPÀ «eÁÕ£ÀzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
Scientific Officer in Narcotics Section :
Scientific Officer in Narcotics Section : Must be a holder of Master’s Degree in Chemistry / Pharmacology / Bio-Chemistry / Forensic Science / Equivalent qualification in Chemical secience with atleast 55% agreegate marks.

Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
3. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ:-

¨sËvÀ±Á¸ÀÛç/«¢ü«eÁÕ£À/vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ ¨sËvÀ «eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
Scientific Officer in Physical Section :
.Must be a holder of Master’s Degree in Physics / Forensic Science / Equivalent qualification in Physical sciences with atleast 55% agreegate marks.

Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
4. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, rJ£ïJ «¨sÁUÀ:-

¸À¸Àå±Á¸ÀÛç/¥Áæt±Á¸ÀÛç/fêÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç/¸ÀÆPÀëöä fêÀ «eÁÕ£À/fêÀ «eÁÕ£À/«¢ «eÁÕ£À/CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ eÉÊ«PÀ «eÁÕ£ÀzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
Scientific Officer in D N A Section :
Must be a holder of Master’s Degree in Botany / Zoology / Bio-Chemistry / Microbiology / Life Sciences / Forensic Science or Equivalent qualification in Bio-science with atleast 55% agreegate marks

Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
5. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, ¥Àæ²ßvÀ zÁ¸ÁÛªÉÃdÄ «¨sÁUÀ :-
vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç/ «¢ü«eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ CxÀªÁ ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀìªÀiÁ£À «µÀAiÀĪÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç/¨sËvÀ«eÁÕ£ÀzÀ°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
Scientific Officer in Questioned Documents Section :
Must be a holder of Master’s Degree in Physics or Equivalent qualification in Physical Science / Chemistry or equivalent qualification in Chemical Science / Forensic Science / or equivalent / subjects with atleast 55% agreegate marks.

Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
6. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, CVß C¸ÀÛç «¨sÁUÀ:-

¨sËvÀ±Á¸ÀÛç/«¢ü«eÁÕ£À/vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ ¨sËvÀ «eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
Scientific Officer in Fire Arms Section : Scientific Officer in Fire Arms Section : Must be a holder of Master’s Degree in Physics / Forensic Science / Equivalent qualification in Physical sciences with atleast 55% agreegate marks.

Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
7. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, ¸ÉÊPÉÆïÁf «¨sÁUÀ:-

ªÀÄ£À±Á¸ÀÛçzÀ°è JA.J¸ï.¹ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ, CxÀªÁ «¢ü«eÁÕ£À ªÀÄ£À±Á¸ÀÛç/ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄ£À±Á¸ÀÛçzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ «±ÉõÀ ¥ÀjtÂwAiÉÆA¢UÀ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
Scientific Officer in Forensic Psychology Section :
Must be a holder of M.Sc., Degree in Psychology or its equivalent qualification / subjects with specialization in Forensic Psychology / Clinical Psychology with atleast 55% agreegate marks

Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
8.ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, UÀtPÀ «¢ü«eÁÕ£À «¨sÁUÀ:-

UÀtPÀ «eÁÕ£À / «zÀÄå£Áä£À /¨sËvÀ±Á¸ÀÛç / «¢ü«eÁÕ£À /ªÀiÁ»w «eÁÕ£À/ vÀAvÀæeÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è CxÀªÁ ¨sËwPÀ «eÁÕ£À vÀvÀìªÀiÁ£À «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

CxÀªÁ


UÀtPÀ «eÁÕ£À/«zÀÄå£Áä£À/ªÀiÁ»w «eÁÕ£À CxÀªÁ vÀAvÀæeÁÕ£À/zÀÆgÀ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ JA.mÉPï ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ

eÉÆvÉUÉ


¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÀ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
Scientific Officer in Computer Forensic Section :
Must be a holder of Master’s Degree in Computer science / Electronics / Physics / Forensic Science / Information Science or Technology / Equivalent qualification in Physical Science with atleast 55% agreegate marks

(Or)

M.Tech degree from any recognized university in Computer Science/ Electronics / Information Science or Technology / Telecommunication / Equivalent qualification with at least 55% aggregate marks

(with)


Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
9. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, ªÉƨÉÊ¯ï «¢ü«eÁÕ£À «¨sÁUÀ:-

UÀtPÀ «eÁÕ£À / «zÀÄå£Áä£À /¨sËvÀ±Á¸ÀÛç / «¢ü«eÁÕ£À /ªÀiÁ»w «eÁÕ£À/ vÀAvÀæeÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è CxÀªÁ ¨sËwPÀ «eÁÕ£À vÀvÀìªÀiÁ£À «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

CxÀªÁ


UÀtPÀ «eÁÕ£À/«zÀÄå£Áä£À/ªÀiÁ»w «eÁÕ£À CxÀªÁ vÀAvÀæeÁÕ£À/zÀÆgÀ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ JA.mÉPï ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ/PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

eÉÆvÉUÉ


¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÀ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
Scientific Officer in Mobile Forensics Section :
Must be a holder of Master’s Degree in Computer Science / Electronics / Physics / Forensic Science / Information Science or Technology / Equivalent qualification in Physical sciences with at least 55% aggregate marks

(Or)

M.Tech degree from any recognized university in Computer Science / Electronics / Information Science or Technology / Telecommunication / Equivalent qualification with at least 55% aggregate marks

Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
10. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, DrAiÉÆà «rAiÉÆà «¢ü«eÁÕ£À «¨sÁUÀ:-

UÀtPÀ «eÁÕ£À / «zÀÄå£Áä£À / ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç / «¢ü«eÁÕ£À / ªÀiÁ»w «eÁÕ£À / vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ / ¨sËwPÀ «eÁÕ£ÀzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

CxÀªÁ


UÀtPÀ «eÁÕ£À/«zÀÄå£Áä£À/ªÀiÁ»w «eÁÕ£À CxÀªÁ vÀAvÀæeÁÕ£À/zÀÆgÀ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ JA.mÉPï ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ/¨sËwPÀ «eÁÕ£ÀzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.

eÉÆvÉUÉ


¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÀ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
Scientific Officer in Audio Video Forensics Section :
Scientific Officer in Audio Video Forensics Section : Must be a holder of Master’s Degree in Computer Science / Electronic / Physics / Forensic Science / Information Science or Technology / Equivalent qualification in Physical sciences with atleast 55% agreegate marks

(Or)


M.Tech degree from any recognized university in Computer Science/ Electronics / Information Science or Technolodgy / Telecommunication / Equivalent qualification with at least 55% aggregate marks


With


Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
11. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, «µÀ «eÁÕ£À «¨sÁUÀ:-

gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç / OµÀzsÀ±Á¸ÀÛç / fêÀgÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç / «¢ü«eÁÕ£À / vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀĤPÀ «eÁÕ£ÀzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÀ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
Scientific Officer in Toxicology Section :
Must be a holder of Master’s Degree in Chemistry / pharmacology / Bio-Chemistry / Forensic Science / Equivalent qualification in Chemical science with atleast 55% agreegate marks

Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
12. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, fêÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ:-

¸À¸Àå±Á¸ÀÛç / ¥Áæt±Á¸ÀÛç / fêÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç/¸ÀÆPÀëöä fêÀ «eÁÕ£À / fêÀ«eÁÕ£À / «¢«eÁÕ£À / CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ eÉÊ«PÀ «eÁÕ£ÀzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ.55 MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ

¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÀ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
Scientific Officer in Biology Section :
Must be a holder of Master’s Degree in Botony / Zoology / Bio Chemistry / Microbiology/ Life Science / Forensic Science or Equivalent qualification in Bio science with at least 55% agreegate marks

Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
13. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀæ¦ü «¨sÁUÀ

(1) «eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¥ÀzÀ« ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ
(2) ZÀ®£ÀavÀæPÀ¯É / bÁAiÀiÁ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ vÀvÀìªÀiÁ£À «µÀAiÀÄUÀ¼À°è r¥ÉÆèêÉÇ/¥ÀzÀ« ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
(3)¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è bÁAiÀiÁavÀæ/«rAiÉÆÃUÀæ¦ ªÀÄvÀÄÛ CrAiÉÆÃ-«rAiÉÆà G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀ ¥ÀæAiÉÆÃVPÀ vÀgÀ¨ÉÃw C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
Scientific Officer in Photography Section :
(1) Must possess a Bachelor degree in Science.
(2) Must be a Diplma/Degree holder in Cinematography or Photography or in their equivalent qualification subjects granted by an institution recognized by the Government.
(3) Must have at least two years of practical experience in photography / videography and handling of Audio Video tools in any organization recognized by the Government.
Common for Above Qualifications ( Except Photography Section ):
 • Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
 • ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ CAVÃPÀÈvÀªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ jøÀZïð ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è jøÀZïð ¸ÁÌ®gï DV 2 ªÀµÀðQÌAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
 • Research Experience Certificate Format
VACANCY CLASSIFICATION
Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION OF THE SECTIONS
ºÀÄzÉÝAiÀÄ «ªÀgÀ
No of Posts /
ºÀÄzÉÝUÉ DzÀåvÉ
CLASSIFICATION OF POSTS
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt
1 Chemistry Section / gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ 08 Chemistry
2 Narcotic Section / £ÁgïPÉÆÃnPïì «¨sÁUÀ 02 Narcotic
3 Physics Section / ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ 05 Physics
4 DNA Section / r.J£ï.J., «¨sÁUÀ 02 DNA
5 Question Document Section / ¥Àæ²ßvÀ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ «¨sÁUÀ 10 Question Document
6 Fire Arms Section / CVß C¸ÀÛç «¨sÁUÀ: 06 Fire Arms
7 Forensic Psychology Section / ªÀÄ£ÉÆÃ-«eÁÕ£À «¨sÁUÀ 1 Forensic Psychology
8 Computer Forensic Section / PÀA¥ÀÆålgï ¥sÁgɤìPï «¨sÁUÀ 5 Computer Forensic
9 Mobile Forensic Section / ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÁgɤìPï «¨sÁU 5 Mobile Forensic
10 Audio Forensic Section / CrAiÉÆà «rAiÉÆà ¥sÁgɤìPï «¨sÁUÀ 5 Audio Forensic
11 Toxicology Section / «µÀ «eÁÕ£À «¨sÁUÀ 21 Toxicology
12 Biology Section / fêÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ 12 Biology
13 Photography Section / ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀæ¦ü «¨sÁUÀ 2 Photography
TOTAL / MlÄÖ 84

NOTE :
 • Payment should be made in HDFC Bank / Post office only.LIST OF HDFC BANK BRANCHES
 • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
 • If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
 • If the candidate wants to apply more than one section, candidate should select according to priority.
n¥Ààt :
 • Dfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß HDFC Bank/ CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 • D¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
 • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À «¨sÁUÀUÀPÉÌ DAiÉÄÌ §AiÀĹzÀÝ°è DzÀåvÉAiÀÄ£ÀĸÁgÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.